th th
en

ปั้นแป้งแฝงวิทย์

ค้นหาความจริงของโครงสร้าง องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีของเม็ดแป้ง กับการทดลองสนุก ๆ เกี่ยวกับแป้งหลากชนิด แล้วเติมเต็มความคิดจินตนาการกับกิจกรรมปั้นแป้งแสนสนุก
สถานที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

วิชาเรียน: เคมี
ประเภทบุคคล: มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, ประถมศึกษาตอนต้น
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร