th th
en

Internet of thing for Kids (ค่าย 1 วัน)


สร้างประสบการณ์ใหม่ของการใช้งาน Internet ผ่านกิจกรรม Internet of thing for Kids เรียนรู้วิธีการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากโลกอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

วิชาเรียน: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทบุคคล: บุคคลทั่วไป, นักศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร