th th
en

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน ( One Day Camp) ประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สนับสนุนเยาวชนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และนำทักษะ ประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป ประกอบไปด้วย
 307641

         • วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ค่าย “สนุกกับการบิน” สำหรับชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 เรียนรู้วิวัฒนาการการบิน ปลดปล่อยจินตนาการปลุกความเป็นนักคิดสู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม กับการประดิษฐ์แบบจำลองเครื่องบินในอนาคต
 
        • วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ค่าย “ไขความลับกับ my body version 2” สำหรับชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 มาร่วมค้นหาความลับจากร่างกายเรา ขนาดสัดส่วนของร่างกายมีความสัมพันธ์กันจริงไหม การทำงานของอวัยวะภายใน เช่น ปอด ทำงานอย่างไร 

          ค่าย One Day Camp จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง 20 คนต่อค่าย เพื่อรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2124  
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร