ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระดับสูง Intrusion Prevention System ๑ ชุด

27 กุมภาพันธ์ 2567