ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาปรับปรุงนิทรรศการและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

12 กรกฎาคม 2566