ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเหมาบริการจัดการโครงการหารือความร่วมมือและเจรจาธุรกิจ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

23 มิถุนายน 2566