ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล Bigdata สำหรับใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ๑ ระบบ

20 มิถุนายน 2566