เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (๑.ตู้เก็บตัวอย่างนกอ้างอิง ๑๐ ตู้ ๒.ตู้เก็บตัวอย่างหอยอ้างอิง ๕๐ ตู้)

21 เมษายน 2566