th th
en

“เงินหยวนดิจิทัล” (Digital Yuan) ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Digital Currency Electronic Payment (DCEP) สกุลเงินดิจิทัลของจีนซึ่งแตกต่างจาก Bitcoin โดยอัตราเงินหยวนดิจิทัล จะอ้างอิงกับค่าเงินหยวนแบบ 1:1 นั่นหมายความว่าถ้าเงินหยวนมีค่าเท่าไร หยวนดิจิทัลก็จะมีค่าเท่านั้น ในขณะที่ Bitcoin ไม่ต้องระบุตัวตนก็สามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมใด ๆ แต่เงินหยวนดิจิทัลนั้น ธนาคารกลางจีนมีสิทธิ์ควบคุมโดยตรงเพราะเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาทำให้สามารถติดตามได้ว่าเงินไปอยู่ที่ไหนและถูกใช้จ่ายอย่างไรบ้าง นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังสามารถตรวจสอบการทุจริตด้านการเงินซึ่งสร้างความน่าเชื่อให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นและ ถือเป็นการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว


ที่ของมาภาพ
https://www.billionmindset.com/digital-yuan-explained/


ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง 
[1] “การใช้เงินหยวนดิจิทัล” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://techsauce.co/news/yuan-digital-the-new-china-currency ค้นเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 63


เขียนโดย วัลลี พาละพล กองนิทรรศการ
ตรวจทาน สุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวัน นักวิชาการ กองนิทรรศการ
         วรรณภา แก้วล้วน วิทยากร 4 กองนิทรรศการ
         วรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ 5 กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร