th th
en

Digital Transformation คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการทำงาน และวัฒนธรรมขององค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็นรวมถึงการใช้งานลดทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย เพื่อปรับปรุงผลผลิตขององค์กรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น Digital Transformation คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการทำงาน และวัฒนธรรมขององค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็นรวมถึงการใช้งานลดทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย เพื่อปรับปรุงผลผลิตขององค์กรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการทำ Digital Transformation ของแต่ละองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทและขนาดขององค์กร ลักษณะของธุรกิจหรือบริการ หรือแม้กระทั่งธรรมชาติของพนักงานในองค์กรนั้นๆ เป็นต้น

ข้อมูลรูปภาพ

[1]https://dynasis.com/2018/02/starting-companys-digital-transformation/ภาพจาก  : https://dynasis.com/2018/02/starting-companys-digital-transformation/

ที่มาของข้อมูล 

[1]Samuels, M. (2018, May 22). What is digital transformation? Everything you need to know about how technology is reshaping business. Retrieved from https://www.zdnet.com/article/what-is-digital-transformation-everything-you-need-to-know-about-how-technology-is-reshaping/

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร