th th
en

NoSQL หรือ NoSQL Database หรือ No Structured Query Language (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการคือ Not Only SQL Database) เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ใช้รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งมักจัดโครงสร้างข้อมูลเป็นแบบตาราง ประกอบด้วยสดมภ์ (Column) ที่มีหน้าที่ควบคุมองค์ประกอบของข้อมูลในแต่ละแถว (Row) ไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ฐานข้อมูลประเภท NoSQL จะอนุญาตให้รายการข้อมูลในแต่ละแถวมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันได้อย่างอิสระ 

ถึงแม้ว่าฐานข้อมูลประเภท NoSQL จะมีคุณประโยชน์บางด้านที่เหนือกว่าฐานข้อมูลแบบ SQL แต่ฐานข้อมูลแบบ SQL นั้นจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อข้อมูลที่จะจัดเก็บมีรูปแบบที่คงที่อยู่เสมอ ดังนั้น ในการใช้งานจริง ผู้ใช้งานจำเป็นต้องพิจารณารูปแบบของข้อมูลที่ต้องการบันทึกเป็นองค์ประกอบสำคัญ

 

 

ภาพจาก : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Database_skillshare_nonrelational_(12459039635).jpg

ที่มาของข้อมูล : NoSQL. (n.d.). Retrieved from https://techterms.com/definition/nosql

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร