th th
en

Recognition

 Recognition  (เรคเคิกนิช'เชิน)

      หมายถึง การจำได้ จำแนกออก การรู้จัก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นการรับรู้ ประมวลผลและตอบสนองกลับ ของเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบัน

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร