th th
en

         เสนอคำศัพท์ว่า "ไม้เลื้อย ไม้เถา Climber หรือ Vine"

07 Climber 2 

                ความหมาย

                เป็นพืชที่ลำต้นไม่สามารถพยุงตัวเองให้ตั้งตรงได้ ต้องเลื้อยพัน หรือมีรยางค์ เช่น มือจับ ขอเกี่ยว ในการเกาะ เกี่ยว ยึด จับ หรือพันพืชอื่นหรือสิ่งที่อยู่ใกล้เพื่อพยุงตัวเองขึ้นไป

 

07 Climber 3

 

ผู้เขียน : อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ที่มาของภาพ : อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ที่มาของแหล่งข้อมูล :

อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ และสราวุธ สังข์แก้ว. พรรณไม้พื้นล่าง Undergrowth Plants. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปทุมธานี.

คุณานนต์ ดาวนุไร ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ สมราน สุดดี สราวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์. 2562. ไม้พื้นล่าง : แนวทางการศึกษาและความหลากหลาย Undergrowht plants : Study approaches and Diversity. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปทุมธานี

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร