th th
en

เสนอคำศัพท์ว่า โครมาโทกราฟี (Chromatography)


โครมาโทกราฟี (chromatography) เป็นเทคนิคในห้องปฏิบัติการทางเคมีเพื่อใช้ในการแยกสารผสม โดยให้องค์ประกอบของสารที่ถูกแยกกระจายอยู่ระหว่าง 2 เฟส (Phase) คือ เฟสคงที่ (Stationary Phase) และเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) โดยอาศัยหลักการของการละลายในตัวทำละลาย และการถูกดูดซับโดยตัวดูดซับของสารผสมนั้น ๆ โดยสารผสมนั้น ๆ จะมีความสามารถในการละลายและดูดซับที่แตกต่างกัน จึงทำให้สารเคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากัน นักวิทยาศาสตร์จึงใช้เทคนิคนี้ในการแยกสารต่าง ๆ ออกจากกันเพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาต่อทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เทคนิคโครมาโทกราฟีถูกพัฒนาให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานได้ในอีกหลายประเภท โดยแบ่งตามชนิดของเฟสคงที่และเฟสเคลื่อนที่หรือคุณสมบัติของสาร เช่น แก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) ไอออนโครมาโทกราฟี (Ion Exchange Chromatography) และ โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) เป็นต้น

shutterstock 1017216301 1

ที่มาข้อมูล :
1. วิธีโครมาโทกราฟี. 2020. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://old-book.ru.ac.th/e-book/c/CM337/CM337-12.pdf [30 พฤศจิกายน 2563]

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร