th th
en

เสนอคำศัพท์ว่า Superbug (เชื้อดื้อยา)

Superbug หมายถึง ภาวะที่เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ทำให้ยาปฏิชีวนะไม่สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น ๆ ได้ ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ไม่ได้ผลดีดังเดิม หรืออาจต้องใช้เวลารักษานานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแพงขึ้น ซึ่งผู้ป่วยอาจเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้น นักระบาดวิทยาเชื่อว่า การเกิด Superbug มีสาเหตุมาจากการได้รับยาปฏิชีวนะไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับ ทำให้เชื้อยังหลงเหลืออยู่และเชื้อเหล่านี้จะพัฒนาพันธุกรรมจนสามารถต้านทานยาปฏิชีวนะชนิดนั้น ๆ ได้ ดังนั้น หากมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยาใด ๆ และหากแพทย์หรือเภสัชกรสั่งให้รับประทานยาจะต้องรับประทานยาตามจำนวนที่ได้รับคำแนะนำ ไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะเอง เพราะจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว

shutterstock 750894415 1

 

ที่มาข้อมูล :
1. “Superbug” วายร้าย ภัยคุกคามทางสุขภาพในศตวรรษที่ 21. [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา: https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/november-2019/antibiotic-awareness [7 พฤษภาคม 2563]
2. Supamate Tarasuntisuk. Superbugs คือการดื้อยา หายนะครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ. [ออนไลน์]. 2018, แหล่งที่มา: https://soscity.co/life/treat/superbugs/ [7 พฤษภาคม 2563]

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร