th th
en

เสนอคำศัพท์ว่า พายุฤดูร้อน (Thunderstorms)

พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) เกิดขึ้นในฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายนหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน ขณะที่อุณหภูมิในภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มสูงขึ้น เนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ตำแหน่งของดวงอาทิตย์จึงเคลื่อนมาอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและชื้น ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยตอนบน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุม ทำให้มีอุณหภูมิสูงและได้รับความชื้นจากลมตะวันออกเฉียงใต้ หรือลมใต้ซึ่งพัดจากอ่าวไทย ขณะเดียวกันหากมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซึ่งเป็นมวลอากาศเย็น หรือมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนมาเสริม จะก่อให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน และมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดความแปรปรวนของอากาศอย่างรวดเร็วและฉับพลัน โดยจากการยกตัวขึ้นของอากาศอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ และเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงและรวดเร็ว ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก ฟ้าแลบ (Lightning) ฟ้าร้อง (Thunder) และลูกเห็บ

andrii ganzevych Vbvzt4BjdUU unsplash 1

ภาพจาก : Photo by Andrii Ganzevych on Unsplash
ที่มาข้อมูล :
1. เรื่องต้องรู้ “พายุฤดูร้อน” ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เสี่ยงหลังคาปลิว-ต้นไม้ล้ม. [ออนไลน์]. 2018, แหล่งที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/271676 [13 เมษายน 2563]

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร