th th
en

เสนอคำศัพท์ว่า ควอนตัมดอท (Quantum dots)


ความหมาย

ควอนตัมดอท (Quantum dots) หมายถึง สสารประเภทหนึ่งที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร (10-9 นาโนเมตร) เป็นสสารที่มีอะตอมจำนวนมากอยู่รวมกัน มีคุณสมบัติพิเศษคือเรืองแสงได้ดีและเปลี่ยนสีที่เรืองแสงได้ตามขนาด ส่วนประกอบและพลังงานที่ใช้กระตุ้น นอกจากนั้น ยังเสถียรต่อการจางหายไปของการเรืองแสง (Photobleaching) ควอนตัมดอทนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ทางการแพทย์ ใช้สำหรับย้อมสีเซลล์สิ่งมีชีวิตเพื่อให้เซลล์นั้น ๆ สามารถเรืองแสงช่วยในการติดตามวิเคราะห์ทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น หรือนำมาใช้ในเชิงเทคโนโลยีในการช่วยเปลี่ยนความยาวคลื่นแสง ทำให้เปลี่ยนสีในหลอดไฟ LED ได้ง่ายขึ้น จากคุณประโยชน์ที่มากมายนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังนำควอนตัมดอทมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายแขนง เป็นอีกหนึ่งในนาโนวัสดุที่น่าสนใจแห่งอนาคต

 

shutterstock 700118455 2

 

ที่มาข้อมูล :
Quantum dots. [ออนไลน์]. 2005, แหล่งที่มา: http://pr.ku.ac.th/document/Acrobat/2548/22-48.pdf [8 มีนาคม 2563]
ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร