th th
en

เสนอคำศัพท์ว่า Infographic (อินโฟกราฟิก)

ความหมาย

Infographic (อินโฟกราฟิก) คือ การนำข้อมูลที่มีจำนวนมากมาสรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยใช้กราฟิก รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง สัญลักษณ์ หรือกราฟ ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งแบบภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดให้ข้อมูลนั้นน่าสนใจ และสามารถจดจำได้ง่าย ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นใน Social

Mediaหรือในสื่อโฆษณาต่างๆ

statistic 1564428 960 720

ผู้เขียน

นางสาววัลลี  พาละพล

ที่มาของภาพ  https://www.thaibusinesssearch.com/marketing/infographic/

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร