th th
en

titanium


ไทเทเนียหรือไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) คือสารกึ่งตัวนําชนิดเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง มีแถบช่องว่างพลังงานอยู่ในช่วง 3.0 ถึง 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งสามารถขยาย
กว้างมากขึ้นเมื่อมีอนุภาคแสง (Photons) ตกกระทบ ส่งผลให้อิเล็กตรอนย้ายตําแหน่งจากแถบวาเลนซ์ (Valence band) ไปยังแถบนําไฟฟ้า (Conduction band)
ทําให้เกิดการนําไฟฟ้าได้ ลักษณะโดยทั่วไปไทเทเนีย คือ มีสีขาว ทึบแสง เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ ผลึกของไทเทเนีย ส่วนใหญ่จะมีไทเทเนียบริสุทธิ์ผสมกับ
สารปนเปื้อน ซึ่งการแยกสารปนเปื้อนออกมาต้องผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าเพื่อให้ได้ ไทเทเนียบริสุทธิ์ 


เรียบเรียงโดย: ณัฐชา ศิริโชตินันท์


ที่มาภาพ: https://www.shutterstock.com/image-illustration/titanium-dioxide-tio2-nanoparticles-3d-illustration-731711320
อ้างอิง
Siamchemi.com. ไททาเนียมไดออกไซด์/TiO2 และประโยชน์ไททาเนียมไดออกไซด์ จาก https://www.siamchemi.com/ไททาเนียมไดออกไซด์/ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร