th th
en

BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่  ที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ 3 ประเภทไว้ด้วยกัน ซึ่งก็ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ และระบบเศรษฐกิจสีเขียว  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน รัฐบาลได้มีแนวคิดจะใช้ บีซีจี โมเดลเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” 

แนวคิด บีซีจีโมเดล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษยชาติและดูแลโลกของเราในทุกมิติ  ซึ่งก็นับว่าสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่คนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วนั่นเอง

 

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มาข้อมูล :

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/15749

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร