th th
en

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

Sample image

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

Sample image

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Sample image


   ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของพิพิธภัณฑ์คือ การรวบรวมคอลเลคชั่นหรือวัสดุตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางความรู้ 
และเป็นสิ่งแสดงเส้นทางวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนพลังและศักยภาพทางความคิดของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  
  ร่วมบริจาคคอลเลคชั่นหรือวัสดุตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. เพื่อความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการเสริมสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้คนในสังคมให้มากขึ้น สร้างเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

วัสดุตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ของอพวช. 

วัสดุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์


1.JPG

วัสดุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


2.JPG

วัสดุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ


3.jpg
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร