th th
en

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(Risk Management & Internal Control : RM & IC)

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทให้บริการที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยทั่วไป อพวช. จึงต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
          ทั้งนี้ อพวช. ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามดูแล เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) รวมถึงการมองเห็นโอกาสและสามารถบริหารความเสี่ยงที่เป็นโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ
          นอกจากนี้ อพวช. จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตลอดจนกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเกิดความชัดเจนและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร

 

RM IC


รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.thai-sciencemuseum.com/risk