th th
en

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563

มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561