th th
en

sumonta2020

 

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษา

 • Ph.D. (Genetics), U. Of Hawaii, Honolulu, Hi., U.S.A.โดยทุน East West Center
 • M.S. (Genetics) และ B.A. (Zoology) U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.

sakorn 2018

 

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการ อพวช.
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

 การศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

dr.bangaon

 

รศ. ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ประวัติการทำงาน

 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ผู้รู้บใบอนุญาตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ผู้รู้บใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
 • ผู้รู้บใบอนุญาตเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ
 • ผู้รู้บใบอนุญาตโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการจัดการทั่วไป

02pic

 

ศ. ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ระดับหลังปริญญาเอกด้านอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

pic1 2020new

 

ดร. นพ. ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ

กรรมการผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติการทำงาน

 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 • รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 การศึกษา

 • ปริญญาโท-เอก Doctor of Public Health Johns Hopkins University
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการ อพวช.
 • ประธานคณะอนุกรรมการการกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร

veena2020
นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ประวัติการทำงาน
 • รองอธิบดีกรมสรรพกร
 • สรรพากร ภาค ๑๐ กรมสรรพากร
 • นิติกร กรมสรรพากร
การศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • ประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบของ อพวช.

dr.surasak
ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร
เลขาธิการ กศน. กรรมการผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สพฐ.
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สพฐ.
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
  รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สพฐ.
 • ปรึกษาด้านโยบายและแผน สพฐ.
 • เลขาธิการ กศน.
การศึกษา
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Management International Academy
  of Management and Economics (IAME) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จากสถานศึกษา วิทยาลัยครูยะลา
กรรมการ/อนุกรรมการ
 •  กรรมการตรวจสอบ

thanatkhun
รศ. ดร. ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์
กรรมการ (โดยตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
ประวัติการทำงาน
 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์
 • กรรมการมูลนิธิสายธารในความอุปถัมภ์ของบริษัท เบทาโกร จำกัด
 • รองประธานศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ (ส.อ.ว.น.) สาขาวิชาเคมี กรุงเทพมหานคร
 • กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Ph.D. สาขาChemistry Queen’s University UK

 


apisit 2018
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
 • ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
การศึกษา
 • Master of Arts (Industrial Design) University of Central England, United Kingdom
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ

pongsuk2020
นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT)
 • เจ้าของเว็บไซต์ beartai.com และพิธีกร beartai
 • ผู้อำนวยการจัดงาน Thailand Game Show มหกรรมเด็กเล่นเกมงานแสดงเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • กรรมการ Event Management Association (EMA) สมาคมสร้างสรรค์การจัดงาน ก่อตั้งโดย 40 บริษัทอีเว้นท์ออแกไนเซอร์ชั้นนำของเมืองไทย
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศศบ. สาขาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • อนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

sumate
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด

การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Ph.D. Candidate)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย

fha

 

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

การศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Science in Policy Economics University of Illinois at Urbana Champaign, U.S.A. / Master of Public Policy National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการ อพวช.

pasu

 

รองศาสตราจารย์พสุ เดชะรินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการศึกษา

การศึกษา
 • ปริญญาเอก (การจัดการเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ/อนุกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการ อพวช.

A rawin

 

ผศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์

ผู้อำนวยการ อพวช.
กรรมการและเลขานุการ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านวิศวกรรม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมูลนิธิชัยพัฒนา
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 การศึกษา

 • M.S., Ph.D. (Engineering Management), University of Missouri, USA
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร