th th
en

 

แผนปฏิบัติการ อพวช. จัดทำขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมของ อพวช. ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามภาระกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยแผนปฏิบัติการ อพวช. จัดทำขึ้นโดยมีความสอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล และเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมของ อพวช. ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามภาระกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างความ
ตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย

การจัดทำแผนปฏิบัติการไม่ใช่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเดียว หากยังรวมถึงแผนอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
เช่น แผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน แผนเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร(EVM) แผนบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ประกอบกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการ เพื่อให้งาน อพวช. ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดี
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด

 
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2565 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2564 (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2564 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2563 (ฉบับทบทวน) ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2563 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2562 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2561 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2560 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2559  ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการ อพวช. 2558                        ดาวน์โหลด