th th
en

จังหวัดขอนแก่น 16 กรกฎาคม 2561– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่ ชวนเยาวชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 

8U4A8110

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) หน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตกรยุคใหม่ ที่พร้อมทั้งความรู้ การบริหารจัดการและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งในการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค จ.ขอนแก่นครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช.ได้จัดแสดงนิทรรศการ เกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) ซึ่งเด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เห็นถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โดรนเพื่อการเกษตรที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่เพาะปลูก ถ่ายภาพทางอากาศมีเซนเซอร์วัดความชื้นของอากาศ ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ ช่วยรดน้ำและพ่นปุ๋ยบำรุงพืช มีระบบล็อกความสูง ระบบกันหลงทาง ผ่านการควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ  อีกทั้งความรู้ในการจัดการเกษตรแนวใหม่เช่น Farmbot ต้นแบบฟาร์มที่มีระบบปลูกพืชอัตโนมัติทั้งปลูกและอควาโปนิกส์ (Aquaponics) การปลูกพืชควบคู่กับการเลี้ยงปลาโดยใช้หลักการพึ่งพากันระหว่างปลากับพืช  การปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming ) ในพื้นที่จำกัด และเกษตรกรรมแม่นยำ (Precision Farming) การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น

 

8U4A7319

         ด้านหน่วยงานร่วมจัดของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (ศวภ.2) โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรกรรมยุคใหม่มาจัดแสดงพร้อมให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้เสนใจมากมาย เช่น โดรนหว่านข้าวอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์  เครื่องไล่นกด้วยเทคนิคการจับภาพและสั่งการทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับระบบจุดระเบิดในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส เครื่องผสมสูตรปุ๋ยสั่งตัดอัตโนมัติ ระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืช เป็นต้น

 

8U4A8106

          สำหรับเกษตรยุค 4.0 ถือเป็นยุคนวัตกรรมนำสู่ความยั่งยืน เป็นการปรับเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยเกษตรกรต้องศึกษาหาความรู้แบบสหวิทยาการ บริหารจัดการและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตพืชผลที่มีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย แรงงานและระยะเวลาแต่ได้ผลผลิตที่มากขึ้น และสามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร