th th
en

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp” ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดเวทีพบปะและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ กับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้เยาวชนไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในต่างประเทศ

IMG 6747

        10 มีนาคม 2561 / ปทุมธานี – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น เราต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ การจัดค่ายในครั้งนี้ ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งที่ อพวช. ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ การคัดเลือกเยาวชนที่มีความชอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเข้าค่าย “Thai Science Camp” จึงถือเป็นการสร้างกำลังคนและเครือข่ายวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งทางสังคมไทย โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนร่วมค่าย และยังได้รับประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Prof.Dr.David Ruffolo นักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญดาราศาสตร์ และฟิสิกส์อวกาศ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและศึกษาเรื่องหอยมากกว่า 30 ปี ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หัวหน้าโครงการวิจัย “เซ็นเซอร์ไมโครเวฟเพื่อการเกษตร” ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สจล.) ซึ่งจะมาบรรยายในเรื่องแรงบันดาลใจในการก้าวเข้าสู่อาชีพการเป็นนักวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ถึง 9 สาขา ประกอบด้วย ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ สาขาอุตสหรรมเกษตร รศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ สาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สาขาวิศวกรรม ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ สาขาหุ่นยนต์ ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ สาขา IT & Computer Science ดร.สุจารินี สินไชย สาขาวัสดุศาสตร์ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รศ.ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ สาขาเภสัชศาสตร์ และรศ.ดร.พลังพล คงเสรี สาขาเคมี มาร่วมพูดคุยพร้อมเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนภายในค่ายอีกด้วย

IMG 6752

        รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ ประธานคณะกรรรมการการจัดค่าย Thai Science Camp กล่าวว่า โครงการ Thai Science Camp เกิดขึ้นจากพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนานาชาติ Asian Science Camp ที่มูลนิธิ สอวน. ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศสมาชิกก่อตั้งของ International Board of Asian Science Camp (IBASC) โดยที่ประชุมของ IBASC เห็นชอบให้จัดกิจกรรม Asian Science Camp ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ศึกษาให้กับเยาวชนที่ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำคัญเยาวชนเหล่านั้นยังได้มีโอกาสพบปะเรียนรู้ประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบล และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมสร้างเครือข่ายกับเพื่อนเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ออสเตรีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย อิสราเอล ญี่ปุ่น คาซัคสถาน มาเลเชีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลี และไทย โดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนรับเป็นเจ้าภาพจัดงานกันในทุก ๆ ปี ซึ่งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2550 ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน


       ในส่วนของกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp” มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 1000 คน ผ่านการคัดเลือกและสามารถมาร่วมกิจกรรมได้รวม 154 คน ซึ่งคาดว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะเกิดความเข้าใจในบทบาทวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ มีความมั่นใจในการเข้าร่วมอภิปราย การตั้งคำถาม การนำเสนอกิจกรรมในประเทศและเวทีนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp ต่อไปอีกด้วย

IMG 6753

         รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Thai Science Camp นี้ เยาวชนจะได้ฝึกกระบวนการในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอความคิด และอภิปราย อันเป็นทักษะสำคัญต่อการทำงานร่วมกันในสังคม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิด และการต่อยอดความคิด การร่วมในกิจกรรมลักษณะเช่นนี้จึงเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อก้าวสู่รูปแบบกิจกรรมในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น เวทีของ Asian Science camp เป็นต้น

         การพัฒนาคุณภาพชีวิตในปัจจุบันแทบทุกเรื่องอาศัยการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกิจวัตรประจำวันของเรา การมองเห็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จะทำให้เราสนุกกับวิทยาศาสตร์ สามารถเห็นความเชื่อมโยงและสร้างโจทย์ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนไทย และเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเมตตาและทรงสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด เยาวชนจึงควรตั้งใจ และใช้เวลาในค่ายเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

IMG 6756

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร