th th
en

banner fiveg
กิจกรรมเสวนา
เรื่อง “Digital Age Survival Kit ปรับตัวได้...ไม่ตกยุค”
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2561
ห้องฟินิกซ์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


 

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทาให้การติดต่อสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงข้อมูลสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสาคัญ ซึ่งความก้าวหน้านี้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมากมาย และทาให้พฤติกรรมของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิตประจาวัน ฉะนั้นการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะของบุคคลจึงเป็นสิ่งสาคัญ ด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้นใหม่ในประเทศ เป็นการช่วยกระตุ้นประชาชนให้สนใจในการพัฒนาทักษะของตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะขึ้นในยุคดิจิทัล

การนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้นในประเทศและทักษะที่จาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “Digital Age Survival Kit ปรับตัวได้...ไม่ตกยุค” ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2561 ห้องฟินิกซ์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร