th th
en

 

ปัจจุบัน การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ของประชาชน การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจจะช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้ร่วมกับสถาบัน DoctoRabbit Science Inc. จากประเทศอินโดนีเซีย จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพ (Introduction of Virtual Narrative in Science) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจด้วยการนำเทคนิคการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพประกอบในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบการรับข้อมูลของประชาชนในปัจจุบันที่นิยมการรับรู้ข้อมูลโดยใช้ประกอบและหลีกเลี่ยงการใช้เวลาในการอ่านบทความวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหามากจนเกินไป

การถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพ (Introduction of Virtual Narrative in Science) จึงเป็นแนวทางในการสื่อสารที่น่าสนใจและนิยมนำมาใช้ในการสนับสนุนการถ่ายทอดเรื่องราวในปัจจุบัน อาทิ ภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่น ภาพยนตร์ ภาพวาด รวมถึงจิตรกรรมฝาผนัง สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องรวมถึงการนำการ์ตูนมาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

อพวช. ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครูอาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ที่สนใจแนวทางในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์โดยใช้ภาพประกอบนี้ และยังเปิดโอกาสให้สมาชิกครอบครัวได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่นให้กับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทยในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพประกอบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
  2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในอนาคต
  3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศ

วันที่จัดอบรม

  1. วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 (สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มครอบครัว)
  2. วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 (สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)

สถานที่

ห้องประชุมแอมเบอร์ 2

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซอย นันทนา 4. บ้านสองห้อง 11000

วิธีการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองและลงมือปฏิบัติ ในการพัฒนาเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจและเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องรวมถึงจัดทำการ์ตูนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น โดยมีการบรรยายจากวิทยากรเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทยตลอดการอบรม

วิทยากร

  1. Dyah Ratna Permatasari ตำแหน่ง Chief Executive Officer ของสถาบัน DoctoRabbit Science Inc มีประสบการณ์ด้านการใช้สื่อสารวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อต่างๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำภาพการ์ตูนมาใช้เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
  2. Annisa Dyah Lazuardini ตำแหน่ง Research & Publication Officer ของสถาบัน Sekolabilitas จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Narrative Environments จาก University of the Arts London และมีประสบการณ์การพัฒนาการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจง่าย และถูกต้องตรงประเด็น

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร