th th
en

จังหวัดเชียงใหม่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ทั้ง ๔ ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มต้นภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ CMECC มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และนิทรรศการจากทั้งในและต่างประเทศหวังจุดพลังสร้างบันดาลใจนำไปต่อยอดความคิดสู่อนาคต ตั้งเป้าขยายฐานผู้ร่วมงานทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพให้แก่เยาวชนพร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

 99A0697 800x533


นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานว่า เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ โดยในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนกลางเมื่อปี ๒๕๖๐ มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๑๐๖,๗๒๔ คน เมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งได้ ดังนี้ ภาคกลางร้อยละ ๖๖.๑๔ ภาคตะวันออกร้อยละ ๑๓.๐๘ ภาคเหนือร้อยละ ๑๐.๙๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๘.๕๓ และภาคใต้ร้อยละ ๑.๓๒ จากข้อมูลพบว่าผู้เข้าชมที่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจากภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีจำนวนผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ เนื่องจากอุปสรรคจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและเกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้พลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนและประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” (National Science and Technology Fair 2018, Regional) รวม ๔ ภูมิภาค โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกและจะจัดต่อเนื่องโดยครั้งที่ ๒ จะจัดที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑และครั้งที่ ๔ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่๑๘-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ซึ่งมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจหลากหลายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมงานได้ตื่นตัวกับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานประมาณ ๘ แสนคน จากทั้ง๔ ภูมิภาค   โดยแต่ละแห่งเด็กๆ และเยาวชน จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย นับเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ  ช่วยเปิดประสบการณ์ในโลกของวิทยาศาสตร์และเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี โดยการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาคครั้งนี้ สอดรับกับนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีและกระตุ้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งนับเป็นนโยบายหลักที่กระทรวงฯมุ่งขับเคลื่อนเพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเยาวชนคนไทย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความแข็งแกร่งของประเทศได้ในอนาคต”เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าว

 99A0639 800x533

ด้านนายกฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะช่วยผลักดันให้เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้สนใจได้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๗ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคยร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งครั้งนั้นได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมงานกันอย่างล้นหลามสร้างแรงบันดาลใจจินตนาการ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แปลกใหม่นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดีนับได้ว่าการจัดงานในครั้งนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากมาย สำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯในครั้งนี้ จังหวัดฯ พร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุกรูปแบบเพื่อให้การจัดงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ซึ่งถือเป็นการกระจายความรู้และขยายโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือได้เข้าถึงกิจกรรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ 

 99A0666 800x533


นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินงานหลักในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาคใน  ครั้งนี้ได้นำกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายมาจัดแสดงเพื่อเด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนภาคเหนือโดยเฉพาะโดยเริ่มจากนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนิทรรศการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำยุคให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปิดมุมมองใหม่แห่งการเรียนรู้ เช่น นิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (SMART FARMER ๔.๐) ที่แสดงถึงวิวัฒนาการทางการเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยขึ้นสู่การเป็น SMART FARMER และมหานครทางการเกษตร นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์(FROM WASTE TO VALUE)นำเสนอนิทรรศการเรื่องของการบริหารจัดการขยะและชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ในกองขยะที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ ซึ่งในโซนนี้ยังได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ ภาพยนตร์4DPanda..Journey to New Homeสนุกสนานไปกับเรื่องราวของก้วนก้วน ไจแอ้นแพนด้ากับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เพื่อตามหาป่าไผ่แห่งใหม่ บนเส้นทางที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคกับเหล่าผองเพื่อนนิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว(AGING SOCIETY)นำผู้ร่วมกิจกรรมไปสู่โลกแห่งอนาคตผ่านเครื่องไทม์แมชชีน เรียนรู้การเป็นผู้สูงวัย และการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในอนาคต นิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (Geographical Indications Products)ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น เป็นต้น

 99A1458 800x533

นอกจากนี้ ยังมีการนำนิทรรศการจากต่างประเทศมาจัดแสดงภายในงานอีกด้วยอาทิเช่น นิทรรศการดาวจรัสฟ้า (Starry Sky Illumination)จากประเทศจีน ที่ถือได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมได้ก้าวทันโลกดาราศาสตร์ รวมทั้ง นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดแสดงอีกมากมาย ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และFACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๖๐

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร