th th
en

        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

745505 799 600

745511 800 600

        โดยในครั้งนี้มีนิทรรศการและกิจกรรมที่จะนำไปจัดแสดงประกอบไปด้วย นิทรรศการ Fly to space นิทรรศการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับอวกาศ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า รวมถึงอากาศยาน นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Wit in Case ที่สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ปฎิกิริยาตอบสนองการมองเห็น คณิตศาสตร์ แสง สี เสียง และการแก้ปัญหากับชิ้นงานกว่า 60 ชิ้น นิทรรศการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ ปี 2 กว่า 10 อาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Image Gallery

745506799600
745504799600
745502451600

     
    กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร