th th
en

        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมีกิจกรรม "การแสดงละครวิทยาศาสตร์" เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อประสม บทละคร และอุปกรณ์เพื่อเล่าถึงปรากฏการณ์รอบตัว

        อพวช. จึงกำหนดจัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ (Thailand Science Drama Competition 2018) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์การกีฬา" (Science of Sport) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน โดยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 – 6) มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการแสดง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติในงาน International Science Drama Competition 2018 ประเทศมาเลเซียต่อไป

หมายเหตุ : ระยะเวลาส่งใบสมัครและคลิปวีดีโอ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร