th th
en

           องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน “STEM Maker Day Camp” เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการนอกห้องเรียนของ อพวช. แบบเช้าไปเย็นกลับ ในวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน นี้ ณ. อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

 MG 4419

           24 พฤศจิกายน 2560 / ปทุมธานี – นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า “อพวช. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในรูปแบบค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 1 วัน เรื่อง “STEM Maker Day Camp” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในช่วงชั้นประถมปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 160 คน ได้เข้ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบสะเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการของ อพวช. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือปฎิบัติ ทดลอง ประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง


          โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พันธมิตรจากภาคเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม โดย อพวช. หวังว่า กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นอีกช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มามีส่วนช่วยผลักดันประเทศต่อไป

 MG 4409

           คุณกิติยาวดี  นิลวรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอสโซ่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น จากที่ผ่านมา เอสโซ่ ได้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. อาทิ อบรมครู คาราวานวิทยาศาสตร์ รวมถึงสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เสมอมา การได้พันธมิตรอย่าง อพวช. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐทีมีบทบาทในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม มาช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมให้กับเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกำลังคนของประเทศ โดยการสนับสนุนทุนจาก เอสโซ่ จึงจะเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง

 MG 4439

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร