th th
en

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 /องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ กรมการจัดหางาน (กกจ.) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการแนะแนวอาชีพและการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของทั้งสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

IMG 7045 800x533 1

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การที่ อพวช. และ กกจ. ได้ทำการลงนามความเข้าใจถือเป็นโอกาสอันดีที่ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกับนำองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงานมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์กับสังคม เช่น การนำนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ที่ อพวช. ร่วมกับ เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย พัฒนาเป็นนิทรรศการแนะนำอาชีพสาขาสะเต็มศึกษา เช่น นักคิดค้นยา, วิศวกรชีวการแพทย์ และนักปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพสาขาสะเต็มซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสังคมไทย แต่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศขึ้น โดย อพวช. มองว่าการลงนามความเข้าใจในครั้งนี้จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแนะนำอาชีพวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา ให้รู้จักในตลาดแรงงานได้มากยิ่งขึ้น”

IMG 7062 800x533 1

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมจัดหางาน กล่าวว่า “กกจ. มีหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย ในความร่วมมือกับ อพวช. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพและการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของทั้งสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ด้านการสำรวจ ศึกษาวิจัย การพัฒนากิจกรรม การจัดการแหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง”

IMG 7150 800x533

ซึ่งภารกิจแรกที่ทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันคือการแนะแนวอาชีพวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการชุด “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ซึ่งเป็นอาชีพที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก แต่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้และเป็นที่ต้องการของประเทศ ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงลักษณะงาน การเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพด้านสะเต็มศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลในการนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร