th th
en

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัย Saitama University ประเทศญี่ปุ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “STEM-Robotics workshop” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนจากประเทศไทย อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์ โดยมี Dr.Tairo NOMURA Director, STEM Education Research Center และคณะจาก Saitama University เป็นร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 -14 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

IMG4204800533
IMG4199800533
IMG4197800533
IMG4193800533
IMG4194800533
IMG4195800533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร