th th
en

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับ อพวช. และซีเกท ปี 3” และ “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โคราช กับ อพวช. และซีเกท” ให้กับสถานศึกษาที่มีงบประมาณจำกัดในการบริหารจัดการ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านสะเต็มศึกษา และหวังปลูกฝังความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ของ อพวช.

15 พฤษภาคม 2560 / ปทุมธานี – นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐขอขอบคุณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ในการสนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้กับสถานศึกษาที่มีงบประมาณจำกัดในการบริหารจัดการ ได้มาทัศศึกษากับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโครงการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับ อพวช. และซีเกท ปี 3” ซึ่ง อพวช. ได้พิจารณาโดยประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณามอบงบประมาณในการทัศนศึกษาให้กับโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้มา โดยในปีนี้ขยายพื้นที่ไปไกลจากที่ตั้ง อพวช. มากขึ้น โดยเน้นไปที่จังหวัดอยุธยาเป็นหลัก และตั้งเป้าหมายให้โอกาสกับเยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. ไม่น้อยกว่า 2,000 คน 

              นอกจากนั้น ซีเกท ยังให้งบประมาณสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมทัศนศึกษากับสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมค้นหาคำตอบด้วยตนเองกับนิทรรศการ Science on the move ตื้นตาไปกับกิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เกมส์และของเล่นด้านวิทยาศาสตร์ และโชว์สุดอลังกาลในการแสดง Science Show ในวันที่ 18 -23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โคราช กับ อพวช. และซีเกท”

               อพวช. หวังว่า กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นอีกช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มามีส่วนช่วยผลักดันประเทศต่อไป

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร