th th
en

อพวช. ร่วมกับ ทรูวิชั่นส์ ภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 30 จัดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้”
22 - 24 เมษายน 2560 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดบ้านต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน โดยความร่วมมือกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 30 จัดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อปลูกฝังเยาวชนได้ใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

IMG 3024

22 เมษายน 2560 / ปทุมธานี – รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวให้โอวาทกับเยาวชนว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพยายามที่จะทำงานใกล้ชิดกับชุมชน เพื่อที่จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ อันเกิดจากปัญญาและความคิดของนักวิจัย นักวิชาการไทย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

          โลกในอนาคตเป็นโลกของความรู้ คือ การใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ธุรกิจ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น การที่เราจะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนั้น จะต้องมีการพัฒนาความรู้ขึ้นมาเป็นของเราเอง ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่เฉพาะเป็นหน้าที่ของนักวิจัย หรือนักวิชาการเท่านั้น 

IMG 3155

          ในการที่เยาวชนได้มาเข้าค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครั้งนี้ ทุกคนจะได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัว หรืออยู่เฉพาะในกลุ่มนักวิชาการหรือนักวิจัยเท่านั้น แต่วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนทุกเวลา เราสามารถที่จะอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดี และสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์แต่ขาดทุนทรัพย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการที่จะสนับสนุนเยาวชนต่อไป เพื่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาเอก และสามารถนำความรู้ความสามารถนั้นกลับมาทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตได้

IMG 3008

         นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 30 แล้ว ที่ผ่านมามีเยาวชนได้ผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์จำนวนมากถึง 6,000 คน สำหรับ “ค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 30 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2560 โดยเยาวชนจะได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ Walk Rally กิจกรรมเรือมหาสมบัติ กิจกรรมสะพานลุ้นระทึก กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้แบบ STEM ในกิจกรรม Maker Challenge อีกทั้ง ตลอดกิจกรรมยังเน้นให้เยาวชนได้พัฒนาและฝึกทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรับฟังซึ่งกันและกันอีกด้วย ทั้งนี้ อพวช. หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเยาวชนทุกคนของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ ในการที่จะนำพาประเทศก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

IMG 3066

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร