th th
en

กรุงเทพฯ/ 18 เมษายน 2560 – นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต หรือ ฟิวเจอร์เรียม (Futurium) ด้วยเห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสายวิทยาศาสตร์ เป็นการเตรียมกำลังคนของอนาคตประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศพัฒนาแล้วที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่สูงขึ้น

02 Inno Transportation 800x534

          โดยฟิวเจอร์เรียมจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันทันสมัย รวมถึงทักษะที่จำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 ภายในจะแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มนิทรรศการ “สู่โลกนวัตกรรม” ซึ่งมี 8 แกลเลอรี่ ประกอบด้วยเรื่อง การคมนาคมและการขนส่ง หุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ จัดการภัยพิบัติ พลังงานทางเลือก การเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี อวกาศและการบิน และนวัตกรรมไทย : เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น ส่วนนิทรรศการอีกกลุ่มคือ “อาชีพด้านวิทยาศาสตร์” มี 3 แกลเลอรี่ ซึ่งนำเสนอการค้นพบแนวทางอาชีพ แนะแนวอาชีพ และทดลองปฎิบัติอาชีพ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะ เยาวชนได้รู้ว่าตนเหมาะสมกับอาชีพใด และจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเดินไปตามความฝันของตน อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จนนำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศ ตลอดจนการอยากประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกำลังคนที่ประเทศชาติต้องการและขาดแคลนอย่างหนัก

          ทั้งนี้ ฟิวเจอร์เรียม จะสร้างขึ้นบนพื้นที่ 51 ไร่ ในวงเงินงบประมาณกว่า 2 พันล้านบาท และจะเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งที่ 5 ของ อพวช. ที่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 โดยเร็ว ๆ นี้ อพวช. จะมีแผนการปรับปรุงหรือยกระดับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และมีเนื้อหาสาระของนิทรรศการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้บริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการเป็นย่านแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร