th th
en

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำเสนอความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. (Futurium) พิพิธภัณฑ์เพื่ออนาคตของประเทศไทย ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลผลักดันประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งที่ 5 ของ อพวช. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมในเชิงกว้างและลึก บนพื้นที่บริหารจัดการของ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG 5551 800x535

16 มีนาคม 2560 / กรุงเทพฯ – นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. มีแนวความคิดที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศและนำไปสู่การสร้างสรรค์ประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด สร้างจิตวิทยาศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพ และนวัตกรรม”

16036001

          โดยแบ่งการนำเสนอนิทรรศการภายในออกเป็น 8 แกลเลอรีในนิทรรศการ “สู่โลกนวัตกรรม” (Innovation World) และอีก 3 แกลเลอรีในนิทรรศการ “อาชีพด้านวิทยาศาสตร์” (Job World) ตามเนื้อหาที่แตกต่างกันนิทรรศการ “สู่โลกนวัตกรรม” ประกอบด้วย นวัตกรรมคมนาคมและการขนส่ง นวัตกรรมหุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมการจัดการ ภัยพิบัติ นวัตกรรมพลังงานทางเลือก นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมไทย : เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น และนวัตกรรมอวกาศและการบิน ในส่วนของนิทรรศการ “อาชีพด้านวิทยาศาสตร์” (Job World) ประกอบด้วย การค้นพบแนวทางอาชีพ แนะแนวอาชีพ และทดลองปฎิบัติอาชีพ

16036002

             นอกจากนี้ อพวช. ยังมีแนวความคิดในการหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายรัฐร่วมเอกชนให้เข้ามา มีส่วนร่วมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. มากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ (Job Experiences)

         ซึ่งในขณะนี้ โครงการพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. มีความพร้อมทั้งด้านรูปแบบอาคารและนิทรรศการ ซึ่งจะก่อสร้างบนพื้นที่ 51 ไร่ ของ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และอยู่ในขั้นตอนการเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

       ทั้งนี้ อพวช. หวังว่าพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. ที่จะได้รับการอนุมัติให้สร้างแห่งนี้ จะเป็นอีกแรงสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในด้านการเป็นกำลังคนคุณภาพที่จะผลักดันประเทศไทยให้หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร