th th
en

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีพวิทย์แสนสนุก กับ โครงการ Enjoy Science Careers ปี 2 แนะแนว 10 อาชีพมาแรงแห่งยุค 4.0

กรุงเทพฯ – 3 พฤศจิกายน 2560 – บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย สานต่อความสำเร็จโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” สู่ปีที่ 2 เดินหน้าผลักดันและสร้าง แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ผ่านนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้เรียนรู้ 10 อาชีพน่าสนใจในสาขาสะเต็ม ที่ไม่ซ้ำกับปีแรก พร้อมด้วยกิจกรรมทดสอบเชิงอาชีพและพบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบของแต่ละอาชีพอย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้างพลังคนในสาขาสะเต็ม อันเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลสู่เป้าหมาย โดยในปีนี้คาดว่าจะมีเยาวชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 200,000 คน

 MG 8693 800x533

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จากภารกิจหลักของกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสร้างปัญญาในสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน การเดินหน้าสานต่อโครงการ ‘Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์’ สู่ปีที่ 2 โดยความร่วมมือกับองค์การภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ภายใต้แนวทาง ‘รัฐร่วมเอกชน’ ครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบสำคัญในการร่วมกันผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์อันจะนำไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

 MG 8632 800x533

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า “อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มจึงมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งการดำเนินโครงการ ‘Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์’ ร่วมกับเชฟรอนและสถาบันคีนันแห่งเอเซียในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการจัดนิทรรศการในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น ในปีนี้โครงการจึงได้คัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ซึ่งอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักอีก 10 อาชีพใหม่ ที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในอนาคต ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย วิศวกรระบบดาวเทียม วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นักวิจัยวัสดุนาโน ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา วิศวกรระบบราง วิศวกรเสียง เกษตรกรยุคใหม่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิเคราะห์การลงทุน โดยเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ พร้อมสนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่างๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง โดยมุ่งหวังว่าเมื่อเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมของนิทรรศการชุดนี้แล้ว จะมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นต่อไป”

 MG 8783 800x533

คุณสิริวิมล ชื่นบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด หนึ่งในบุคคลต้นแบบทางอาชีพของโครงการ ‘สนุกกับอาชีพวิทย์ ปี 2’ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเรียนรู้ในสาขาสะเต็มสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรหรือสารเคมีในการผลิต ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาชีพนี้จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของเพื่อนพนักงาน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และชุมชน ด้วยการประเมินอันตรายจากการทำงาน กำหนดระบบการจัดการ และควบคุมมาตรฐานในการป้องกันที่เหมาะสม ตลอดจนรับรองความปลอดภัยให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งยังมีโอกาสของความก้าวหน้าทางการงานที่เท่าเทียม โดยหัวใจสำคัญแห่งความสำเร็จของอาชีพนี้คือความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อคิดวิเคราะห์ วางแผน และป้องกันอันตรายจากการทำงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 MG 8535 800x533 MG 8535 800x533

คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “นิทรรศการ ‘Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์’ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ โครงการระยะยาว 5 ปี ตามแนวทาง ‘รัฐร่วมเอกชน’ ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็มทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย Enjoy Science Careers จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักกับอาชีพในสาขาสะเต็ม ได้เห็นว่าการเรียนในสาขาสะเต็มมีเส้นทางสายอาชีพที่มากมายและเปิดกว้าง เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพสะเต็มในสาขานี้ต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างพลังคนในสาขาสะเต็มที่มีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยในปีแรก โครงการ Enjoy Science Careers ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดยได้เดินทางร่วมกับคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไปแล้วกว่า 290,000 คน และในปีที่สองนี้คาดว่าจะมีเยาวชนได้รับผลประโยชน์อีกกว่า 200,000 คน”

 MG 9058 800x533 MG 9058 800x533

นิทรรศการ “Enjoy Science Careers Year 2: สนุกกับอาชีพวิทย์” ปี 2 เปิดตัวและจัดแสดงครั้งแรกในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์การค้า The Street รัชดา โดยเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย หลังจากนั้น ชุดนิทรรศการของโครงการ Enjoy Science Careers Year 2: สนุกกับอาชีพวิทย์” ปี 2 จะนำไปจัดแสดงร่วมกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มแรกที่จังหวัดสกลนคร ผู้สนใจสามารถสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.enjoy-science.org www.nsm.or.th และเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers

 

MG9000800x533
MG8659800x533
MG8920800x533
MG9012800x533
MG9005800x533
MG8982800x533
MG8815800x533
MG8693800x533
MG8556800x533
MG8535800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร