th th
en

การวางแผนกำลังคน

การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

การพัฒนาบุคลากร

การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน (ข้อบังคับ อพวช. ว่าด้วยการพนักงาน 2549)

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ (ข้อบังคับ อพวช. ว่าด้วยการพนักงาน 2549)

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งหรือระดับ (ข้อบังคับ อพวช. ว่าด้วยการพนักงาน 2549)

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ (ข้อบังคับ อพวช. ว่าด้วยการพนักงาน 2549)

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกพนักงาน ปี62)

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ