th th
en

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

    

ผู้อำนวยการ อพวช.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
0 2577 9999 ต่อ 1813

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการ
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการ อพวช.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1881

นางกรรณิการ์ เฉิน

รองผู้อำนวยการ อพวช.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1851

นายชนินทร วรรณวิจิตร

รองผู้อำนวยการ อพวช.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1824

 
ศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1841

นายอนันตกร ขยันงาน

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1900

จีรพัชรินทร์ อรรถจินดา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 3100

นางจิตติมา โรจนกร

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1820

นางสาวพีรนุช กัณหดิลก

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1121

 
 
นายนิติ บุญยเกียรติ

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 4130

นายถิรพงศ์ เกียรตินันทน์

ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 2102

นายสุวิทย์ เปานาเรียง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1411

นางสาวนพรัตน์ เทพเทพา

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1600

อุมาภรณ์ เครือคำวัง

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2577 9999 ต่อ 1152