th th
en

247131805 4443457185711117 8115699850291415730 n

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี เพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีซึ่งถือเป็นโอกาสสําคัญในการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art - Science - Innovation and Creative Economy)” มีแนวทางการดำเนินงานทางวิชาการ ตามนโยบายที่สำคัญ ดังนี้


• ความคิดสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อน พัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ของประเทศ
• แนวทางพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• นโยบาย “BCG Model : Bio - Circular - Green Economy” ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า โดยเชื่อมโยงกับ
Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการนําวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และภายใต้ Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน
• กระบวนการ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0
• นําเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในประเด็นปัจจุบันของโลก อาทิเช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals (SDG), ปีสากลแห่งพืชผัก และผลไม้ (IYFV, International Year of Fruits and Vegetables)


วัตถุประสงค์
1) เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2) เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี2564 | 5
จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศและนาน าชาติ
โดยเฉพาะผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของประเทศ
4) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
5) เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
6) เพื่อสร้างเวทีสําหรับเยาวชนและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทาง ความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่เป็นประโยชน์ เตรียมพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ของประเทศในอนาคต
7) เพื่อเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้ สําหรับประชาชนทั่วไปในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์


วันเวลา และสถานที่จัดงาน

1. On Ground Platform
วันที่ 9 - 19 พฤศจิกายน 2564 | 09.00 – 19.00 น.
ณ อาคาร 9 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
2. Online Platform
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ทางแพลตฟอร์มออนไลน์เว็ปไซต์ www.thailandnstfair.com
และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/nstfairTH