th th
en

ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์

“ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์ ”

สัมภาษณ์ คุณ สุวรา พัดทอง เจ้าของฟาร์มผัก Billion Bear
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
การเสวนาพูดคุยโดยการถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมีความสนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแสดงถึงความหลากหลายของอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจุดประกายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร