th th
en

 Online Camp เดอน เม.ย. 2565

เปิดรับสมัคร Online Camp สำหรับเด็ก
เดือน เมษายน 2565

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เดือนเมษายน 2565 เพื่อ
- ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน
- เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ STEAM Education
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
- เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
- พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- ส่งเสริมให้เกิดการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตปประจำวัน

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 

สามารถร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ได้จากที่บ้าน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดย อพวช. จะทำการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรมให้ถึงบ้าน

 

ค่าย ชวนเล่น...เส้นไลน์
เรียนรู้แบบ STEAM Education ที่จะนำคณิตศาสตร์ในเรื่องราวของ จุด เส้น ผสมผสานกับศิลปะ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับการเรียนรู้รวมถึงการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานทางศิลปะที่ไม่ซ้ำแบบใคร ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สร้างสรรค์ผลงานจากการจุด..ให้เป็นภาพแสนสวย การสร้างเส้นตรงให้เกิดมุมมองในหลายมิติ และกิจกรรมสุดท้าย กับการบูรณาการความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์วาดภาพ ที่จะได้เล่นสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกัน
สำหรับเด็ก ป.5-ม.1 หรือเทียบเท่า
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดรับสมัคร 15 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.)
รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น

 

Online Camp เม.ย. 2565

# Title Version Description Size Hits Download
กำหนดการ ชวนเล่น...เส้นไลน์ Online Camp เดือน เม.ย. 2565 529.42 KB 57 Download

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงความตามเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่าย 599 บาท/คน
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 539 บาท/คน

 

ลงทะเบียนจองที่ https://forms.gle/198UgLB4DsXveiWJA
(เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)
หมายเหตุ : โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

event-date: 2565-04-22
วิชาเรียน: คณิตศาสตร์
ประเภทบุคคล: มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร