th th
en

สัมผัส เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ผ่านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ภายใต้คำชี้แนะของบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญพฤษภาคม 03, 2561

กิจกรรมการทดลองเดือนกันยายน พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมการทดลอง
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เดือนกันยายน 2563

Click

 

พฤษภาคม 03, 2561

กิจกรรมการทดลอง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมการทดลอง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

เดือนมีนาคม 2564

Click

 

พฤษภาคม 03, 2561

กิจกรรมการทดลองเดือนตุลาคม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมการทดลอง
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เดือนตุลาคม 2563

Click

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร