th th
en

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564
(Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021)

posterytsa2021 01

 

ข่าวดีขยายเวลารับสมัคร  #โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 (Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสอัพสกิลไกลถึงต่างประเทศ

เนื่องจากมีผู้สนใจร่วมโครงการเป็นจำนวนมากแต่เตรียมตัวไม่ทัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับปริญญาตรีได้จัดเตรียมผลงาน อพวช. จึงขยายเวลาเปิดรับผลงานจนถึงวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

 

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่วันที่ 30 เมษายน 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ในปีนี้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการอบรมและการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ละออนไซต์

 

สมัครออนไลน์ คลิก>>  https://forms.office.com/r/CJi3LJYNj0 

คลิก>> รายละเอียดโครงการ

คลิก>>วิธีการสมัคร

คลิก>> กำหนดการ

 

ความเป็นมาของโครงการฯ 

ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง จะเกิดอะไรขึ้น หากเราดำรงชีวิตแบบขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบการดำรงชีวิต การมีและไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปอย่างไรการสื่อสารเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและตัวเราจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ล้วนเกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)จึงได้กำหนดจัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 (Young Thai Science Ambassador 2021)  ขึ้นเป็นปีที่ 17 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยกำหนดให้เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ ในหัวข้อ “สุขที่กาย ด้วยความเข้าใจ – Better Health” ภายใต้แนวคิดความเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ดีและไม่ดีสามารถเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร เราจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นในภาวะเช่นนี้ได้อย่างไร พร้อมแนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบถึงเราทุกคน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่โดยเริ่มต้นจากการเข้าใจโลก ตนเอง คนรอบข้าง ตลอดจนเรื่องราวสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น SDG ข้อที่ 3 ว่าด้วยการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นในการหาแนวทางและรูปแบบการสื่อสารที่มีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ เพื่อให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตของเรา 
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

 

กลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชนอายุ 17-23 ปี และ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

การรับสมัคร 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
 • และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน
 • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

2. หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2564

สุขที่กาย ด้วยความเข้าใจ – Better Health 

เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด “ความเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ดีและไม่ดีสามารถเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร เราจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นในภาวะเช่นนี้ได้อย่างไร” พร้อมแนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบถึงเราทุกคน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่โดยเริ่มต้นจากการเข้าใจโลก ตนเอง คนรอบข้าง ตลอดจนเรื่องราวสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น SDG ข้อที่ 3 ว่าด้วยการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นในการหาแนวทางและรูปแบบการสื่อสารที่มีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ เพื่อให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3. แนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน 

ผู้สมัครจะต้องนำเสนอรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนได้กำหนด เช่น การพูดถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk), การนำเสนอด้วยรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแสดงสาธิต (Demon), เล่านิทานการแสดงละครละครหุ่น (mini puppet theatre), หนังสือ pop up, คลิปอะนิเมชั่นการ์ตูนเล่าเรื่องละครวิทยุหนังสั้น หรืออื่น ๆ

4. กติกาการรับสมัคร 

 4.1 การรับสมัคร

เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 256สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/CJi3LJYNj0  พร้อมส่งลิงค์คลิปวิดีโอแนะนำตัวเองแนวคิดเรื่องที่จะสื่อสารและรูปแบบของการสื่อสารที่จะใช้ภายใน นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน2565

 4.2 ข้อกำหนดในการส่งคลิปวิดีโอการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ใน 3 นาที

 • เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 256จัดทำคลิปโดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. แนะนำตัวเอง
 2. แนวคิดในเรื่องที่จะนำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และเป็นหัวข้อและสาระที่ผู้นำเสนอจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีการคัดลอกผลงานการนำเสนอของผู้อื่น อาทิ โครงสร้างเรื่องในการนำเสนอ 
 3. วิธีการและรูปแบบในการนำเสนอ หัวข้อในการนำเสนอ สคริปต์ที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นต้น
 • สามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการนำเสนอ โดยเลือกนำเสนอภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น 
 • จะต้องบันทึกการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดภายในเวลา นาที และไม่น้อยกว่า 2 นาที 30 นาที

 4.3 รูปแบบการสื่อสาร

ผู้สมัครจะต้องนำเสนอรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนได้กำหนด เช่น การพูดถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk), การนำเสนอด้วยรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแสดงสาธิต (Demon), เล่านิทานการแสดงละครละครหุ่น (mini puppet theatre), หนังสือ pop up, คลิปอะนิเมชั่นการ์ตูนเล่าเรื่องละครวิทยุหนังสั้น หรืออื่น ๆ

หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้นำคลิปของผู้อื่นที่ไม่ใช่ผลงานตนเองส่งเข้าประกวด หากพบว่ามีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการสมัคร จะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน 

5. การคัดเลือกผลงานเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกเยาวชน 40 คนจากทั่วประเทศโดยพิจารณาจากใบสมัคร แนวทางการสื่อสาร และคลิปวิดีโอการนำเสนอ ที่ส่งเข้ามา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
 1. หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ  20%
 2. สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ 30%

        -  ความรู้และความถูกต้องของสาระวิทยาศาสตร์

       -  เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย

        -  เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย

        -  มีความชัดเจน ไม่ยากซับซ้อน หรือง่ายจนเกินไป

        3. ความน่าสนใจของรูปแบบ/วิธีการ/แนวทางในการนำเสนอ 30%

-  มีความเชื่อมโยงของเนื้อหา

-  เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

-  มีความคิดสร้างสรรค์

-  ทักษะการสื่อสารและการใช้สื่อ

-  ความน่าสนใจ ดึงดูด และชวนติดตาม

4.  ภาพรวมในการนำเสนอจากคลิปวีดีโอ 20%

  • ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง Website ของ อพวช: www.nsm.or.th  
  • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและการประเมินรอบสุดท้าย สำหรับทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 (Young Thai Science Ambassador 2021) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานระดับประเทศ โดยจะได้รับการอบรมฯ ในระบบออนไลน์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อพวช. คลองห้า จำนวน 3 วัน ระหว่าง 08.00 – 21.00 น. ดังนี้ 

  วันที่ 

  การอบรม 

 วันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2565

  อบรมออนไลน์ผ่านระบบ http://www.plearnscience.com/

 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

  อบรมเชิงปฏิบัติการ 1

 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

  อบรมเชิงปฏิบัติการ2

 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565  

  อบรมเชิงปฏิบัติการ3

หมายเหตุ:รายละเอียดกำหนดการการอบรมฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง และวันที่จัดการอบรมฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในภายหลัง

6. การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำหรับทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2564 

 • เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (online) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ พร้อมเรียนรู้แนวทางในการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจในรูปแบบต่าง ๆ (onsite) จากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมในโครงการนี้ 
 • เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมฯ จะต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมฯ มาพัฒนาผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของตนเอง (1 คน ต่อ 1 ผลงาน) โดยมีระยะเวลานำเสนอไม่เกิน 5 นาที เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565และนำคำแนะนำจากคณะกรรมการไปพัฒนาปรับปรุงผลงานแล้วนำกลับมานำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 5 – 12  พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์โดยมีกำหนดการดังนี้

  วันที่ 

  กิจกรรม    

 วันอาทิตย์ที่ 29พฤษภาคม 2565 

  นำเสนอไอเดียผลงาน                                                                     

 วันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2565

  นำเสนอผลงาน และประเมินผล                                               

 หมายเหต:การจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดผ่านระบบออนไลน์ และอาจมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม

7. การเลือกผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกทูตเยาวชนฯ จำนวน 10 คน ที่มีการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม เพื่อแต่งตั้งให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 256
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกทูตเยาวชนฯ จำนวน 4 คน จาก 10 คนที่ผ่านการคัดเลือก ที่สามารถทำคะแนนในการนำเสนอได้มากที่สุด เพื่อเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม และเยาวชนฯ จำนวน 6 คน จะได้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น
 • นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 4 คน และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 6 คนจะได้รับภารกิจร่วมกับ อพวช. ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่างน้อยคนละ 1 ผลงานใน 1 ปี

 

รางวัล

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 4 คน 
จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (เดินทางร่วมกับผู้ชนะปี 2022 ช่วงเดือนมีนาคม 2566) 
หมายเหตุ:การเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 6 คน 
จะได้รับ ทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท) 

ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 
จะได้รับวุฒิบัตร เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสร่วมงาน อพวช. ปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อาทิ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาวิทยาศาสตร์ เขียนบทความเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้งานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

 

คณะกรรมการตัดสิน

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

 1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 2. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 3. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
 4. บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

หน่วยงานผู้ร่วมจัด 

 1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 2. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 3. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
 4. บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศักดิ์ชัย จวนงาม
สุมัยญา ยะก๊บ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร 02 577 9999 ต่อ 1475, 1473 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร