th th
en

 

poster เรองส65 5 01 final

         

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ประจำปี 2565


จัดโดย อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

ท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่

  1. การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (วันที่ 12-13 มีนาคม 2565)
  2. การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

         

click2565 01

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง ด้วย การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี (รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป)

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ วันที่ 2 มีนาคม 2565 ทาง www.nsm.or.th

คลิก>>ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ปี 2565

 

สมัครอบรมออนไลน์ << คลิก

สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม
QR workshop application form

หรือ
ดาวน์โหลด >> ใบสมัครและกติกาการอบรม

 

click2565 02

 

 โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์  ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ประเภทการประกวด
1. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทั่วไป (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ
    1.1 รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    1.2. รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)


2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ของผู้ส่งผลงาน)

ส่งงานเขียนเรื่องสั้นแนวแนววิทยาศาสตร์ของคุณ ความยาว 5 – 8 หน้ากระดาษ  A4 ด้วย Font Angsana New ขนาด 16 Point มาตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายใน วันที่ 17 เมษายน 2565

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทาง www.nsm.or.th

 

ดาวน์โหลด >> กติกาการประกวด

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร