th th
en

กิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “I am an astronaut”

(APRSAF Poster Contest)

จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนในสังคมไทย โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต และเห็นถึงการเสริมสร้างจินตนาการและทักษะที่จำเป็นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการรังสรรค์นวัตกรรมจากอวกาศสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมทั้งยังมีการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทักษะทางด้านศิลปะควบคู่กันไปด้วย จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิด มีจิตนาการที่สร้างสรรค์ และรักในงานศิลปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกของการเสริมสร้างทักษะความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศควบคู่ไปกับการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในอนาคต

 

S 21405874

 

ขยายเวลาการรับสมัคร

Poster Contest 2021 ขยายเวลารบสมคร รายละเอยดPoster Contest 2021 ขยายเวลารบสมคร รายละเอยด

 

กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ

คุณสมบัติและการสมัคร

1.เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-11 ปี

2.รับสมัครตั้งแต่วันที่ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 24 กันยายน 2564 

3.การส่งผลงานทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 24 กันยายน 2564 โดยเลือกการส่งผลงานตามภูมิภาคฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน/โรงเรียน ดังนี้

 • ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก

             มหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 50 ปี

 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข

 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131.

 • ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือ

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะสังคมศาสตร์

 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ

 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 • ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคใต้

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 • ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

             สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

             111 ถ.มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 • ศูนย์ภาคกลาง

             องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

             กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

              39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

4.คัดเลือกภาพรอบแรก จำนวน 50 ภาพ

ข้อกำหนดในการสร้างผลงาน 

 1. วาดภาพบนกระดาษขนาด A2 (420x594 ม.ม.)
 2. องค์ประกอบในภาพจะต้องแสดงถึงความคิดและจินตนาการโดยสื่อถึงหัวข้อ “I am an astronaut”
 3. ไม่จำกัดเทคนิคการวาด รวมทั้งสีที่ใช้ แต่ห้ามใช้รูปถ่าย
 4. ห้ามมีโลโก้หน่วยงาน รูปธงชาติของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ บนภาพวาด
 5. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือใด ๆ ลงบนภาพ
 6. จำกัดการส่งผลงาน 1 ภาพ ต่อ 1 คนเท่านั้น
 7. เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ โรงเรียน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้านหลังของภาพ
 8. เขียนที่อยู่ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ของผู้ปกครอง เป็นภาษาไทย ด้านหลังของภาพ
 9. ช่วงอายุระหว่าง 8-11 ปี นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การสื่อความหมายและแนวคิด
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. ารจัดองค์ประกอบ
 4. การให้สีสัน
 5. ความสวยงามโดยรวม

รางวัลและทุนการศึกษา 

 • ภาพที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกจากศูนย์ภูมิภาคฯ จำนวนศูนย์ฯ ละ 10 ภาพ จากจำนวน 50 ภาพ ภาพที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบวาดสด (Online) จะได้รับเงินรางวัลภาพละ 1,000 บาท
 • ภาพที่ได้รับการคัดเลือกรอบวาดสด (Online) จาก สทอภ. อพวช. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ภาพจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลภาพละ 3,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote “Like & Share” สูงสุด 1 รางวัล จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการส่งภาพเข้าประกวดเวทีระดับโลก การประชุม APRSAF-27
 • รางวัลจากเวทีการประชุม APRSAF-27 ในเดือนธันวาคม 2564 
  • Best Poster Award 10,000 บาท
  • Special Poster Award 5,000 บาท
  • Special Poster Award 5,000 บาท
  • JAXA Award 3,000 บาท

** (กรณีที่ภาพทั้งสามได้รับรางวัลจาก APRSAF-Online จำนวนเงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 20,000 บาท) ตามลำดับทั้งนี้ ภาพที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดจะเป็นลิขสิทธิ์ของ สทอภ. อพวช. และ JAXA และจะเผยแพร่ภาพเหล่านี้ในเว็บไซด์ สิ่งพิมพ์ และปฏิทิน ของหน่วยงานทั้งสาม

ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร

www.facebook.com/Gistda4Youth

โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110,111

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร