th th
en

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กำหนดจัดกิจกรรมค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Student Science Project Competition, ASPC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในชื่อ
The 5th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการกับเยาวชนในการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
จากแต่ละประเทศ นำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวด ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ภาพบรรยากาศ https://www.facebook.com/pg/ASPC-ASEAN-Student-Science-Project-Competition-224982481687426/photos/?tab=album&album_id=441405583378447

aspc9
aspc8
aspc7
aspc6
aspc5
aspc4
aspc3
aspc2
aspc1
aspc9 aspc8 aspc7 aspc6 aspc5 aspc4 aspc3 aspc2 aspc1

 

aspc

pdf

AwardofASPC2015

Size: 98.56 KB
Hits : 1525
pdf

AwardofASPC2016

Size: 240.75 KB
Hits : 1336
pdf

AwardofASPC2017

Size: 221.56 KB
Hits : 1243
pdf

Award of ASPC 2018

Size: 202.56 KB
Hits : 1275
pdf

AWARDofASPC 2019

Size: 328.64 KB
Hits : 1562
pdf

Award of ASPC 2021

Size: 163.33 KB
Hits : 1241